Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
  1. Úvod
  2. Drogerie
  3. Domácnost
  4. WC prostředky
  5. Prostředky do chemických WC
  6. Stachema náplň do chemických WC Qualicar New 1000 ml

Stachema náplň do chemických WC Qualicar New 1000 ml

Díky své intenzivní vůni a syté barvě zajišťuje čistotu rezervoáru chemických WC, potlačuje vznik nepříjemných pachů. Likviduje se jako fekální odpad.... celý popis
Dostupnost
Skladem
224 Kč
185,12 Kč
bez DPH
Číslo produktu:8595039312689
EAN kód:8595039312689
Značka / Výrobce:Stachema
Velikost:1000 ml
Kompletní specifikace

Díky své intenzivní vůni a syté barvě zajišťuje čistotu rezervoáru chemických WC, potlačuje vznik nepříjemných pachů. Likviduje se jako fekální odpad. Dávkování je individuální podle typu WC, nutno dodržet pokyny výrobce WC. Před použitím protřepat.

Signální slovo
Varování
Standardní věty o nebezpečnosti
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H341 Podezření genetické poškození.
H350 Může vyvolat rakovinu.
H371 Může způsobit poškození orgánů (CNS, zrakový nerv).
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P260 Nevdechujte páry/plyny.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal na místě určeném obcí k odstraňování nebezpečných odpadů.
P301+P330+P312 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.
Doplňkové standardní věty o nebezpečnosti
Obsahuje: 150 g/kg formaldehyd; methanol; d-limonen.
Další nebezpečnost
Škodlivé účinky ve vodním prostředí (silné dezinfekční účinky).
Látky obsažené ve směsi nesplňují podle dostupných údajů kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII nař. (ES) 1907/2006 (REACH).

Parametry
Značka / VýrobceStachema
Velikost1000 ml
Kontakty
Logo
Pracovní doba:
Pracovní doba:
Po-Pá: 8:00-18:00 hod.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz