Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
  1. Úvod
  2. Barvy-laky
  3. Ředidla a technické kapaliny
  4. Severochema technický benzín 700 ml

Severochema technický benzín 700 ml

K čištění a odmašťování kovových předmětů a textilií, lze použít do zapalovačů. Není určen jako palivo do vařičů a tlakových lamp. Signální slovoNebe... celý popis
Dostupnost
Skladem
99 Kč
81,82 Kč
bez DPH
Číslo produktu:8595009240264
EAN kód:8595009240264
Kompletní specifikace

K čištění a odmašťování kovových předmětů a textilií, lze použít do zapalovačů. Není určen jako palivo do vařičů a tlakových lamp.

Signální slovo
Nebezpečí
Nebezpečné látky
Uhlovodíky, C6-C7, isoalkany, cyklické, <5% n-hexanu
Standardní věty o nebezpečnosti
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P243 Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P391 Uniklý produkt seberte.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.
Doplňující informace
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Hustota 0,695-0,725 g/cm³ při 15 °C
VOC 0,99 kg/kg
TOC 0,85 kg/kg
Sušina 0 % objemu
Požadavky na uzávěry odolné proti otevření dětmi a hmatatelné výstrahy
Obal musí být opatřen hmatatelnou výstrahou pro nevidomé. Obal musí být opatřen uzávěrem odolným proti otevření dětmi.
Další nebezpečnost
Látka nesplňuje kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění.

Kontakty
Logo
Pracovní doba:
Pracovní doba:
Po-Pá: 8:00-18:00 hod. + So: 9:30-12:00 hod.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz