Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.

Elchemco čistič mosazi 500 ml

Užívá se na chemické čištění a leštění předmětů vyrobených z mosazi. Mosaz předtím odmastěte např. Jarem. Přípravek přelijte do vhodné nádoby (sklo, p... celý popis
Dostupnost
Skladem
199 Kč
164,46 Kč
bez DPH
Číslo produktu:8594037830362
EAN kód:8594037830362
Značka / Výrobce:Elchemco
Velikost:500 ml
Kompletní specifikace

Užívá se na chemické čištění a leštění předmětů vyrobených z mosazi. Mosaz předtím odmastěte např. Jarem. Přípravek přelijte do vhodné nádoby (sklo, plast, ne kov!). Doba ponoru závisí na stupni znečištění povrchu (řádově minuty - vyzkoušejte na vzorku). K urychlení procesu můžete potírat předmět štětcem. Po ukončení procesu předmět důkladně opláchněte vodou. Přípravek můžete použít opakovaně. POZOR! Při použití na předměty pouze pomosazené může dojít k odstranění mosazné vrstvy a obnažení základního materiálu!

Signální slovo
Nebezpečí
Nebezpečné látky
Kyselina fosforečná 75%
Kyselina octová 99/100 %
Kyselina dusičná 50 %
Standardní věty o nebezpečnosti
H290 Může být korozivní pro kovy.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte páry.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.
P303+P361+P353 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P305+P351+P338
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.
Další nebezpečnost
Směs neobsahuje látky splňující kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění.
Ze směsi mohou unikat při zahřátí hořlavé výpary.
Možné nesprávné použití směsi:
Postup čištění je nutno průběžně kontrolovat.
Čisticí nádoba musí být odolná kyselinám.
Při manipulaci s čištěnými předměty v přípravku používejte gumové rukavice nebo plastové pinzety.
Manipulaci neprovádějte nechráněnýma rukama.

Parametry
Značka / VýrobceElchemco
Velikost500 ml
Kontakty
Logo
Pracovní doba:
Pracovní doba:
Po-Pá: 8:00-18:00 hod.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz