Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.

Citra čisticí prášek na nádobí Citrus 400 g

Práškový abrazivní čistící prostředek sloužící k čištění kuchyňského nádobí, dřezů, van, umyvadel a hygienických zařízení, k čištění armatur a keramic... celý popis
Dostupnost
Skladem
44 Kč
36,36 Kč
bez DPH
Číslo produktu:8585003920019
EAN kód:8585003920019
Značka / Výrobce:Citra
Velikost:400 g
Kompletní specifikace

Práškový abrazivní čistící prostředek sloužící k čištění kuchyňského nádobí, dřezů, van, umyvadel a hygienických zařízení, k čištění armatur a keramických obkladaček ak mechanickému odstranění připálenin a jiných nečistot.

Dávkování a použití
Na čištěný povrch naneste aktivní prášek a třením odstraňte nečistoty. Čištěný povrch poté opláchněte proudem čisté vody. Nepoužívejte na lakované plochy a umělé hmoty.
Doporučujeme použití v gastronomickém průmyslu, potravinářském průmyslu, v průmyslu, ve službách, domácnostech, v hotelnictví, apod.

Signální slovo
Varování
Standardní věty o nebezpečnosti
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
EUH208 Obsahuje d-limonen. Může vyvolat alergickou reakci.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte prach.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.
P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.
Údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 648/2004, o detergentech, uváděné v označení na obalu výrobku
abrazivní složky, uhličitan sodný, méně než 5 % aniontové tenzidy, méně než 5 % mýdlo, vonná látka:
LIMONENE, CITRAL, barvivo.
Další informace uvedené na obalu výrobku
UFI: G300-H0KU-S00H-GG4M.
Údaje o osobě odpovědné za uvedení výrobku na trh. Návod k použití.
Další nebezpečnost
Směs neobsahuje látky uvedené v příloze XIV nařízení REACH (SVHC). Neobsahuje žádné látky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB. Neobsahuje látky vyvolávající narušení endokrinní činnosti.
Možné nesprávné použití
Nevystavujte se účinkům směsi. Nepoužívejte na lakované a plastové předměty a povrchy. 

Parametry
Značka / VýrobceCitra
Velikost400 g
Kontakty
Logo
Pracovní doba:
Pracovní doba:
Po-Pá: 8:00-18:00 hod.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz