Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.

Ava čistič skvrn Čikuli 200 ml

Čistič skvrn na bázi rozpoštědel určený k čištění mastných olejových a asfaltových skvrn především z textilií, ale i jiných materiálů (sklo, plasty, k... celý popis
Dostupnost
Skladem
64 Kč
52,89 Kč
bez DPH
Číslo produktu:8594003012198
EAN kód:8594003012198
Značka / Výrobce:Ava
Velikost:200 ml
Kompletní specifikace

Čistič skvrn na bázi rozpoštědel určený k čištění mastných olejových a asfaltových skvrn především z textilií, ale i jiných materiálů (sklo, plasty, kovy, vytvrzené látky).

Signální slovo
Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P403 + P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí
P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu.
Složky směsi k uvedení na etiketě
cyklohexan, aceton, pentan, isopropylalkohol
Požadavky na uzávěry odolné proti otevření dětmi a hmatatelné výstrahy
Obal musí být opatřen hmatatelnou výstrahou pro nevidomé a uzávěrem odolným proti otevření dětmi.
Složky podle nařízení 648/2004/EC
30 % a více alifatické uhlovodíky
Další nebezpečnost
Směs ani její složky nejsou klasifikovány jako PBT nebo vPvB a nejsou k datu vyhotovení bezpečnostního listu vedeny na kandidátské listině pro přílohu XIV nařízení REACH.

Parametry
Značka / VýrobceAva
Velikost200 ml
Kontakty
Logo
Pracovní doba:
Pracovní doba:
Po-Pá: 8:00-18:00 hod.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz