Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
Po-Pá: 8:00-18:00 hod.
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.

Renova leštěnka na nábytek s pomerančovým esenciálním olejem 220 ml

Leštěnka na nábytek ošetřuje, chrání a leští dřevěné povrchy. Pomáhá udržet krásu Vašeho nábytku. Signální slovoNebezpečíStandardní věty o nebezpečno... celý popis
Dostupnost
Skladem
47 Kč
38,84 Kč
bez DPH
Číslo produktu:8594003012273
EAN kód:8594003012273
Značka / Výrobce:Renova
Velikost:220 ml
Kompletní specifikace

Leštěnka na nábytek ošetřuje, chrání a leští dřevěné povrchy. Pomáhá udržet krásu Vašeho nábytku.

Signální slovo
Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu.
EUH208 Obsahuje sladký pomerančový extrakt. Může vyvolat alergickou reakci.
Složky směsi k uvedení na etiketě
Destilát (ropný) těžký hydrokrakovaný; pentan, Uhlovodíky, C6, isoalkany, < 5 % n-hexanu, Uhlovodíky, C6-C7, isoalkany, cyklické, < 5 % n-hexanu
Požadavky na uzávěry odolné proti otevření dětmi a hmatatelné výstrahy
Obal musí být opatřen hmatatelnou výstrahou pro nevidomé a uzávěrem odolným proti otevření dětmi.
Složky podle nařízení 648/2004/EC
30 % a více alifatické uhlovodíky, Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil (Limonene)
Další nebezpečnost
Směs ani její složky nejsou klasifikovány jako PBT nebo vPvB a nejsou k datu vyhotovení bezpečnostního listu vedeny na kandidátské listině pro přílohu XIV nařízení REACH.

Parametry
Značka / VýrobceRenova
Velikost220 ml
Kontakty
Logo
Pracovní doba:
Pracovní doba:
Po-Pá: 8:00-18:00 hod.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz