Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
Po-Pá: 8:00-18:00 hod.
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.

Elchemco čistič zlata a stříbra 200 ml

Čistič zlata a stříbra je obzvláště vhodný pro čištění řetízků, náušnic, minčí a jiných složité tvarovaných předmětů vyrobených ze zlata a stříbra. Př... celý popis
Dostupnost
Skladem
89 Kč
73,55 Kč
bez DPH
Číslo produktu:8594037830355
EAN kód:8594037830355
Značka / Výrobce:Elchemco
Velikost:200 ml
Kompletní specifikace

Čistič zlata a stříbra je obzvláště vhodný pro čištění řetízků, náušnic, minčí a jiných složité tvarovaných předmětů vyrobených ze zlata a stříbra. Přípravek není vhodný pro šperky s málo odolnými kameny a perlami. Čistěný předmět ponořte do přípravku nebo potírejte navlhčenou vatičkou. Přípravek nechte působit dvě až tři minuty, poté důkladně opláchěte vodou.

Signální slovo
Varování
Nebezpečné látky
Thiomočovina
Kyselina dusičná 50 %
Standardní věty o nebezpečnosti
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.
Požadavky na uzávěry odolné proti otevření dětmi a hmatatelné výstrahy
Obal musí být opatřen hmatatelnou výstrahou pro nevidomé.
Další nebezpečnost
Směs neobsahuje látky splňující kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění.

Parametry
Značka / VýrobceElchemco
Velikost200 ml
Kontakty
Logo
Pracovní doba:
Pracovní doba:
Po-Pá: 8:00-18:00 hod.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz